Stichting Kennispoort Regio Zwolle
Ondernemers in de Regio Zwolle ontvangen van Kennispoort Regio Zwolle concreet en onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen en hen te ondersteunen in hun vernieuwend ondernemerschap. Daarnaast stimuleert en ondersteunt Kennispoort innovaties en ontwikkelingen binnen de Agri & Food via het Agri & Food Innovatie Team. Via Trade Office ondersteunt Kennispoort ondernemers die internationaal zaken (willen) doen, daarnaast ondersteunt Trade Office de handelsbevordering met het buitenland. Vanuit het Topcentrum e-Commerce ondersteunt Kennispoort de innovaties en ontwikkelingen binnen de e-commerce. Samen met PEC Zwolle werkt Kennispoort aan het versterken van de regiobinding. Het ondernemerschap wordt via het MKB & Ondernemerschap gestimuleerd en ondersteunt. Kennispoort is er voor starters, de start ups en de gevestigde bedrijven, voor de innovators, de koplopers en de kansrijke snelle groeiers. Op de thema’s start ups en smart industry verzorgt Kennispoort de verspreiding van kennis. Daarnaast is Kennispoort voor de gemeente Zwolle de startershub en geeft Kennispoort uitvoering aan het intervisie deel van het programma startversneller van de provincie Overijssel.

Samen met de samenwerkingspartners Health Innovation Park (HIP) en Polymer Science Park (PSP) is Kennispoort het netwerk van ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid, om het maatschappelijk en economisch rendement van de regio Zwolle te verbeteren.

Voorzitter Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 5 leden. Door het terugtreden van onze voorzitter is er een vacature voor een nieuwe Voorzitter van de Raad van Toezicht ontstaan.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden:

Zorgdragen voor het goed functioneren van de directeur door:
• Het profiel van de directeur te bepalen.
• De directeur te benoemen.
• De directeur periodiek te evalueren.

Toezicht houden op het (inhoudelijk en financieel) beleid van de stichting en de algemene gang van zaken bij de stichting door:
• Toezicht vooraf (al dan niet goedkeuring geven aan besluiten van de directeur) en toezicht achteraf (monitoren van functioneren van organisatie en directeur).
• Functioneren als klankbord van de directeur: stimuleren, het geven van feedback, het inbrengen van nieuwe invalshoeken, kennis en netwerk et cetera.

Onderwerpen en activiteiten van toezicht zijn:
• Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; het optreden van de stichting en de wijze waarop deze zich positioneert en presenteert als het innovatieloket in de regio Zwolle.
• Het functioneren en handelen van de stichting en de directeur.
• Relevante externe ontwikkelingen.
• Het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders (financiers van de stichting en de Economic Board van de regio Zwolle).
• De reputatie van de stichting in de regio Zwolle.
• De statutair voorgeschreven taken betreffende toezicht houden en het nemen van statutair toegewezen beslissingen.
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van- en functioneren als klankbord voor de directeur.
• Het functioneren als opdrachtgever voor de directeur alsmede toezicht op de arbeidsvoorwaarden van de stichting.
• Toezien dat de directeur bestuurt in de geest van de missie van stichting en conform de statuten, het jaarwerkplan, beschikkingen, reglementen en overeenkomsten.
• Toezicht op afstand en beperken tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid in relatie tot de regio Zwolle (en de Economic Board).
• Een proactieve opstelling vanuit de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt zelf de agenda/ prioriteiten en is ambassadeur van de stichting.
• Een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, (regionaal) netwerk, optreden, betrokkenheid en ambassadeurschap.

Taken Voorzitter Raad van Toezicht:
Zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Toezicht door hoge eisen te stellen aan zelf reflecterend en zelfcorrigerend vermogen en zorg dragen voor een helder toezichtkader. In de rol van voorzitter, als leider van team, weet hij/zij goed om te gaan en te schakelen tussen de belangen van de groep (dynamiek, sociale interactie, het debat en de hiërarchie), de personen (emotie, drijfveren en empathie), het systeem (de doelen, regels, procedures, rollen, vergadersystematiek en technieken) en de centrale taak van de Raad (toezicht houden).

Profiel van de voorzitter:
• Is een goede voorzitter; heeft gezag en heeft aantoonbare leidinggevende en bestuurservaring.
• Is een goede sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
• Is gewend om tussen de 4 O’s te verbinden en kan boven de partijen staan.
• Is analytisch en betrokken op inhoud.
• Is een teamspeler, is coachend, is enthousiasmerend en is een bruggenbouwer.
• Heeft een relevant netwerk in de regio Zwolle.
• Kent de wereld van de overheid en de kennisinstellingen en isin staat om deze werelden te verbinden.
• Heeft draagvlak in de regio Zwolle of weet dit te organiseren.
• Is pleitbezorger van de regio Zwolle.
• Heeft het vertrouwen en de steun van de provincie Overijssel en de 21 gemeenten.
• Is onafhankelijk en weet goed om te gaan met de belangen van de opdracht gevende organisaties.

Standplaats
Zwolle, Stichting Kennispoort Regio Zwolle.

Over de sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Schakenbos, Office & HR Manager Kennispoort Regio Zwolle, via 038-2022020. Besluit u te reageren, dan kunt u uw motivatiebrief voorzien van een CV, uiterlijk 25 maart 2019, mailen naar christine@kennispoortregiozwolle.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.