Vouchers

Een innovatievoucher is een subsidie-instrument dat springt in het gat tussen idee/concept en marktintroductie. Een voucher biedt een ondernemer het budget om aan externe deskundigen in te schakelen, bijvoorbeeld op het gebied van juridische ondersteuning, intellectueel eigendom, marktonderzoek, technische haalbaarheidsstudies, demonstratieproven e.d.. Het gaat veelal om expertise die nodig is om te ontwikkelen, maar vaak erg kostbaar is.

Anders dan bij bijvoorbeeld een preseed-lening, betaalt de ondernemer bij vouchers zelf de helft van de kosten. De hoofdgedachte is dat een voucher uw ontwikkelingen versnelt of bevordert. Er bestaan diverse voucherregelingen voor diverse regio's. Enkele provincies, regio’s en gemeenten koppelen hun vouchers al op een slimme manier aan de eigen beleidsagenda en/of kracht van de regio. Bij enkele regelingen dient het bedrag binnen de eigen regio besteed te worden.

De aanvrager is MKB
De provincie Overijssel hanteert de EU-definitie van MKB. Een bedrijf is MKB als het aantal werknemers niet meer is dan 250 fte en/of de jaaromzet niet meer is dan € 50 miljoen en/of de balanstotaal niet meer is dan € 43 miljoen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met verbonden en/of partnerondernemingen, deze moeten in sommige gevallen in bovengenoemde aantallen worden meegerekend. Op de website van de Europese Unie is een online toets beschikbaar als web-formulier om te bepalen of u een MKB onderneming bent.

Geoorloofde staatssteun – de-minimis
Het toekennen van een innovatievoucher (subsidiëring) is een vorm van staatssteun vallend onder de 'de-minimisverordening'. Deze verordening stelt dat staatssteun voor innovaties geoorloofd is mits dit in beperkte mate gebeurd. In de praktijk komt het erop neer dat staatssteun onder de-minimis geoorloofd is mits er aan een onderneming binnen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun verleend wordt. Hierbij moeten verbonden en/of partnerondernemingen meegeteld worden. Voor bedrijven werkzaam in de sector wegvervoer (€ 100.000), visserijsector (€ 30.000), en landbouwproductiesector (€ 7.500) tellen andere drempelwaardes.

In ons werkgebied hebben diverse regionale overheden verschillende vouchers beschikbaar gesteld. Meer informatie over deze regelingen is hier te vinden:
1.1 Vouchers Open Innovatiecentra – Overijssel [Al deze verwijzingen deeplinken op de website]
1.2 Agro Vouchers – Overijssel
1.3 Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO)  - Flevoland
1.4 Innovatievouchers - Gelderland