Het Plattelandontwikkelingsprogramma (POP 3) 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.  
POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

Welke elementen staan centraal in POP3? 

De volgende elementen staan centraal in het vernieuwde plattelandsontwikkelingsprogramma:
Innovatie landbouw (agrifood, water, energie) 
Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing) 
Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen) 
Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS) 
Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie) 
LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland) 

De provincies voeren de regeling uit:

Overijssel
In POP3 is voor Overijssel 59,2 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de periode 2014-2020 . De subsidiepercentages variëren van 50% tot 75%, afhankelijk van de prioriteit waarvoor het project wordt ingezet. Een voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering met minimaal een nationale (publieke) partij. Uiteraard kan ook privaat geld hier bovenop worden ingezet, maar dit telt niet als cofinanciering.
Bekijk voor actuele informatie over POP3 regeling en voorwaarden in Overijssel: www.overijssel.nl

Gelderland
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar wanneer u als ondernemer samen met tenminste één partner in een samenwerkingsverband wilt werken aan innovaties gericht op het realiseren van wateropgaven en doelen die door waterschappen worden nagestreefd. De subsidie is beschikbaar voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.De  hoogte van de subsidie varieert van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van het doel en de kostensoort. Om voor subsidie voor Samenwerking voor innovaties gericht op realiseren van wateropgaven en doelen die door waterschappen worden nagestreefd in aanmerking te komen moet u als ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Bekijk voor actuele informatie en voorwaarden over POP3 regeling in Gelderland op: www.gelderland.nl

Noord Nederland (Drenthe, Groningen, Friesland)
In het kader van POP3 voor Noord-Nederland is € 250 miljoen beschikbaar voor de periode van 2014-2020. De subsidiepercentages variëren tussen de 25% en 100%, afhankelijk van de maatregel waarvoor het project ingezet wordt. Voor alle maatregelen geldt dat er sprake moet zijn van cofinanciering van minimaal een publieke partij.

Bekijk voor actuele informatie over POP3 regeling en voorwaarden in Noord Nederland op: www.snn.eu

Flevoland
In de provincie Flevoland is de verwachting dat in Q1 en Q2 2016 het programma POP3 wordt opengesteld. De subsidiepercentages variëren tussen de 25% en 100%. Op dit moment is er nog geen verdere informatie beschikbaar. 
Bekijk voor actuele informatie over POP3 regeling en voorwaarden in Flevoland op: www.flevoland.nl

Heeft u vragen over POP3 of wilt u ons voor uw aanvraag mee laten kijken? Neem dan contact met ons op via innovatie@kennispoortregiozwolle.nl of 038-2022020.